اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

فراخوان

اطلاعات مربوط به مجله

اطلاعات مجله علمی-پژوهشی  اكوفيتوشيمي گياهان دارويي

عنوان نشریه

اكوفيتوشيمي گياهان دارويي

اعتبار نشریه

علمی-پژوهشی (2 شماره آن چاپ شده است)

نام سردبير

محمد باقر رضایی

نام مديرمسئول

معصومه مازندرانی

نام مدیر داخلی مجله

علی وارسته مرادی

تلفن دبيرخانه مجله

01713332292

آدرس دبيرخانه مجله

گرگان – جاده کمربندی ، خیابان دانشگاه ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی ، کد پستی 39975-49147 ، صندوق پستی 717

پست الکترونيکی مجله

jmpepchem@yahoo.com

 

 

اسامی و مشخصات اعضای هیئت تحریریه مجله   اكوفيتوشيمي گياهان دارويي

نام و نام خانوادگي

سمت

رشته تحصيلي

محل خدمت

محمدباقر رضايي

سردبیر

شيمي گياهي

مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور

معصومه مازندرانی

مدیر مسئول

علوم گیاهی سیستماتیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

مه لقا قربانلی

هیئت تحریریه

علوم گیاهی - فیزیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

افشین سلطانی

هیئت تحریریه

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

ابوالقاسم متین

هیئت تحریریه

اکولوژی

استاد  تحقیقات و پژوهش سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

محمدحسين لباسچي

هیئت تحریریه

زراعت (اكولوژي كشاورزي)

موسسه تحقسقات جنگلها و مراتع کشور

پرويز اولياء

هیئت تحریریه

ميكروب شناسي پزشكي

دانشگاه شاهد

یونس عصری

هیئت تحریریه

زیست شناسی علوم گیاهی

موسسه تحقسقات جنگلها و مراتع کشور

مریم نیاکان

هیئت تحریریه

فیزیولوزی گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

 

 

خروجي سايت