سال سوم، شماره 4، زمستان 94

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال سوم، شماره 4، زمستان 1394

مقاله ها

Download

1-بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه‌های مختلف جنسThymus spp  

کاظم یوسف‌زاده، سعداله هوشمند، بهروز شیران، حسین زینلی، جواد هادیان، محمدمهدی قیصری

Full text

2-مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس و آناتومی برگ گونه Mentha x piperita L. در دو مرحله رویشی و گلدهی

روح‌انگیز عباس عظیمی، محمدباقر رضایی، کامکار جایمند

Full text

3-بررسی اثر شوری و اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاه دارویی Cynara scolymusL. در شرایط درون شیشه ای

سحر زماني، عظيم قاسم‌نژاد، مهدي عليزاده، مهران اعلمی

Full text

4-بررسی نیازهای اکولوژیکی، طیف فلورستیک، فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های مختلف گیاه دارویی Nepeta cataria L. در استان‌های گلستان و مازندران

معصومه مازندرانی، محمد قاسمعلی، محمد غفوریان

Full text

5-ترکیبات اسانس، خاصیت ضدباکتریایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس اکوتیپ های مختلف Nigella sativa L. در رویشگاه‌های مختلف ایران

ندا محمدي ده‌چشمه، عبدالله قاسمی پیربلوطی، بهزاد آقابراری، بهزاد حامدی

Full text

6-بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی  Hyssopus officinails L.در شرایط مختلف طبیعی و مزرعه (نور مازندران)

سیده‌خدیجه مهدوی، مریم سالار، حسن قلیچ‌نیا

Full text

7-بررسی و مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Helichrysum pallasii (Spreng.) Ledeb. در رويشگاه طبيعي استان تهران

مهردخت نجف‌پورنوایی، مهدی میرزا، علی غفرانی‌پناه

Full text

8- ارزیابی و مقایسه عملکرد آنتی‌اکسیدانی اندام های مختلف دو گونه (Hyoscyamus niger L. و Hyoscyamus kurdicus Bornm.) در رویشگاه های مختلف استان اردبیل

پریا مهدی، مه‌لقا قربانلی، فرزانه عظیمی مطعم

Full text

 

خروجي سايت